Higiena produkcji

Rozwiń listę wyrobów gotowych
Rozwiń listę czwartorzędowych związków amoniowych - QUAT
Rozwiń listę innych związków kationowych
Rozwiń listę amin i pochodnych amin

 

 

 

 

Wszystkie wyroby gotowe posiadają pozwolenia na obrót i spełniają wymagania Rozporządzenia WE 528/2012 z późniejszymi zmianami.

Wszystkie produkty zalecane jako składniki receptur spełniają wymagania Rozporządzenia WE 528/2012 z późniejszymi zmianami.